Provoz naší kanceláře na náměstí Svobody 16 ve Znojmě zůstává zachován. Stavební práce na objektu se našich prostor nedotýkají. Prosíme pozůstalé, aby akceptovali vládní nařízení a dodrželi povolený maximální počet účastníků na posledním rozloučení i pohřbu, který je od 10.5.2021 stanoven na 30 osob a s tím spojená další nařízení - mít ve vnitřních prostorách budov nasazený respirátor, zároveň je třeba rovněž nadále dodržovat rozestupy. Doporučujeme upustit od osobních kondolencí (podání ruky aj.). Platí i doporučení pozůstalým, aby zvážili v rámci ochrany svého zdraví uspořádání posledního rozloučení pouze v rodinném kruhu. Do našich kanceláří se ke sjednání pohřbu dostavujte, prosíme, v počtu maximálně dvou osob. V případě umístění pozůstalých v karanténě je možná domluva telefonicky případně elektronickou formou.

Důležité informace

Úmrtí blízké osoby

Vážení pozůstalí, dovolte nám obrátit se na Vás s několika informacemi naší pohřební služby, jak postupovat v této pro Vás bolestné situaci.

Při úmrtí doma

Vždy je nutné zavolat lékaře, který vystaví listy o prohlídce mrtvého (tzv.ohledací listy). Ty se pak předávají na příslušnou matriku /podle místa úmrtí/ společně s občanským průkazem a dalšími doklady.

Protože tuto službu zajišťujeme, je pro Vás nejjednodušší nás tímto pověřit. Současně nás zavolejte kvůli zajištění odvozu zesnulého na tel. Znojmo 515 225 661 nebo Moravský Krumlov 515 322 223. Pokud není zesnulý oblečen, připravte do našeho příjezdu vhodné oblečení.

Při úmrtí ve zdravotnickém zařízení

Není potřeba chodit na patologii, kde je zesnulý uložen. Ohledací listy si sami vyzvedneme a vyřídíme potřebné náležitosti na příslušné matrice. Rovněž nám předejte oblečení pro zesnulého. Pouze je potřeba vyzvednout osobní věci na oddělení, kde byl zesnulý léčen.

Obecné pokyny

Pokud nebude pohřeb ve smuteční obřadní síni, ale v kostele, je nutné termín pohřbu dohodnout jak s námi, tak s příslušným knězem. Vykopání hrobu se domlouvá buď s hrobníkem v místě konání pohřbu nebo s našimi pracovníky.

Rovněž při rozloučení v obřadní síni vše potřebné domluvíte u nás (výběr rakve, květinové vazby, hudba, autobus atd.).

Abychom mohli vyřídit náležitosti na matrice, je potřeba k nám přinést občanský průkaz, rodný list a oddací list zesnulého, ofocený rodný list a OP vyřizovatele pohřbu. Příslušná matrika pak vystaví úmrtní list a zašle jej, současně s rodným a oddacím listem a dalšími informacemi, na adresu objednavatele pohřbu. Pokud byl zesnulý držitelem dalších dokladů, je zapotřebí řidičský průkaz odevzdat na příslušném dopravním inspektorátě, pas na oddělení pasů a vojenskou knížku na vojenské správě.

Jestliže zesnulý pobíral důchod, oznamte úmrtí na poště, která prováděla výplatu důchodu. Žádosti o vyřízení vdovského a sirotčího důchodu po zemřelých, kteří byli důchodci nebo bez zaměstnání, se uplatňují na Okresní správě sociálního zabezpečení, ostatní pak u zaměstnavatele, kde byl zesnulý zaměstnán.

Potřebujete-li pro zaměstnavatele potvrzení o účasti na pohřbu nebo potvrzení o vyřizování pohřbu obdržíte je v kancelářích naší pohřební služby.

Doufáme, že těchto několik stručných pokynů Vám pomůže zorientovat se v nelehké situaci. Jakékoliv dotazy Vám rádi zodpovíme v  kancelářích naší pohřební služby.